Enough of this ridiculous Portland-as-Pompei routine